Erasmus+ KA1 projekts “Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem”

 

Projekta līguma Nr. 2020-1-LV01-KA101-077199

Piešķirtais finansējums: 7863,00 EUR

 Projekta ilgums: 16 mēneši (01.08.2020.-30.11.2021.)

 Projekta mērķis ir:

-apgūt prasmes un iemaņas darbā ar iekļaujošās izglītības skolēniem, motivējot viņus kvalitatīvam un jēgpilnam mācību procesam un nodrošinot atbalstu mācību procesā, sekmējot sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites pilnveidi mācību procesā.

 Projekta aktivitāšu laikā dalībnieki:

-iepazīsies ar iespējām veicināt skolēna motivāciju un iespējām nodrošināt atbalstu skolēnam mācību procesā

- apgūs inovatīvus rīkus un resursus skolēnu intereses mācīties un motivācijas veicināšanai

-izvērtēs savu digitālo pratību un prasmes un apzināsies savu IKT prasmju potenciālu mācību procesā, motivējot visus skolēnus klasē iesaistīties mācību procesā

 Lai apgūtu jaunas profesionālās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas skolēnu motivācijas veicināšanai, projekta dalībnieki piedalīsies trīs strukturētos kursos.

 1. Kursi: Stratēģijas klases atmosfēras uzlabošanai un mācību motivācijas veicināšanai. Laiks: 2021.gada 24.-30.jūlijs. Vieta: Madride.

Kursu laikā skolotājiem tiks piedāvāti inovatīvi rīki un resursi skolēnu intereses mācīties un motivācijas veicināšanai, tiks piedāvātas jaunas idejas skolēnu jēgpilnas un attīstošas mācīšanās nodrošināšanai. Skolotāji tiks motivēti izmantot IKT kā resursu mācīšanās procesā un skolēnu sadarbības veicināšanā. Tiks apskatītas arī iespējas izmantot spēles skolēnu motivācijas veicināšanai.

Mērķis:

- nodrošināt skolotājus ar novatoriskiem instrumentiem un resursiem, lai veicinātu skolēnu interesi par mācībām

- ieviest jaunas mācīšanas pieejas, kas ļauj skolēniem jēgpilni piedalīties mācību procesā un pilnveidot pamatprasmes

- nodrošināt skolotājus ar stratēģijām un resursiem, lai mācītu vispārējās prasmes un palielinātu eksperimentālo resursu izmantošanu klasē

- veicināt IKT kā mācību un sadarbības instrumenta izmantošanu

- izprast priekšrocības, ko sniedz spēles skolēnu motivācijā

- labsajūtas izmantošana mācību procesa motivācijai un klases atmosfēras uzlabošanai

 2. Kursi: Speciālā izglītība un iekļaujošā izglītība, Itālijas pieredze. Laiks: 2021.gada 10.-16. oktobris, Vieta: Boloņa.

Piedaloties šajā kursā, skolotāji iepazīs un analizēs iekļaujošās izglītības Itālijas modeli, apspriežot darba metodes un pieejas. Šis kurss ir vērsts uz to, lai iepazītu stratēģijas, metodiku un instrumentus, lai iesaistītu visus izglītojamos un uzzinātu, kā Itālijā darbojas iekļaujošā izglītība.

Kursa mērķis ir veicināt izcilību un iekļaujošo izglītību, nodrošinot skolotājiem zināšanas un iedvesmu, lai iekļaujošā izglītība kļūtu par realitāti skolā.

 Kursa mērķi:

-Iepazīt iekļaujošās izglītības galvenos principus, priekšrocības un vērtības

-Iepazīt Itālijas modeli

-Iepazīties ar IKT rīkiem un platformām, kas atbalsta un atvieglo izglītojamo ar īpašām vajadzībām mācību procesu

-Iepazīt un apspriest mācību stratēģijas un praktiskus pasākumus, lai veicinātu līdzdalību un speciālo vajadzību skolēnu mācīšanos

-Apmainīties ar labās prakses piemēriem un apspriest problēmas ar Itālijas skolotājiem, kā arī izglītības darbiniekiem no citām ES valstīm, kas piedalās mācību kursā

 3. Kursi: Inovatīvas mācību metodes skolotājiem, skolām un pieaugušo izglītībai. Laiks: 2021.gada 23.-29.maijs. Vieta: Tenerife.

Inovatīvu mācīšanās metožu izmantošana ir būtiska prasme skolotājiem. Eksperimentējot ar jaunām metodēm un stratēģijām, mēs varam uzlabot skolēnu iesaistīšanos, motivāciju un sasniedzamību un tas ir ieguvums gan skolēniem, gan skolotājiem.

Šis kurss ļauj dalībniekiem iepazīt, eksperimentēt un praktizēt visatbilstošākās inovatīvās mācību metodes, piemēram, uz projektiem balstītas mācības, mācīšanos ārpus telpām, izmantojot jaunākās tehnoloģijas drošā vidē, pārrunājot un apmainoties ar idejām un pieredzi ar Eiropas skolotājiem un izglītības darbiniekiem.

Mērķi:

-Iegūt pārskatu par inovatīvām metodēm un to priekšrocībām skolēnu mācību procesā un attieksmē

-Iepazīties ar uz projektu balstītās apmācības galvenajiem principiem un komponentiem

-Mācīties, kā veidot, sagatavot un pasniegt interaktīvas mācību metodes

-Uzzināt par pieredzi citās ES valstīs, apmainīties ar labās prakses piemēriem

 Projekta aktivitāšu īstenošanas gaitā tiks sasniegti sekojoši rezultāti:

-kvalitatīvas izglītības nodrošinājums visiem speciālās izglītības skolēniem, motivējot un atbalstot viņus

-mūsdienīgāka, dinamiskāka un profesionālāka mācību vide skolā, atbilstoša izglītojamo spējām un vajadzībām;

-izglītotāju motivācija un apmierinātība darbā;

-izglītotāju svešvalodas prasmju pilnveide, lai sekmētu pieredzes apmaiņu un dalību starptautiskos projektos.

 Rezultāti tiks sasniegti pateicoties skolotāju aktīvai dalībai mobilitātēs, iegūtās pieredzes un zināšanu izvērtēšanai un jaunu ideju un metožu ieviešanai skolas ikdienas mācību procesā.

 Potenciālajiem kursu dalībniekiem jābūt interesei par skolas turpmāko attīstību un vēlmei piedalīties šajā procesā. Potenciālajiem dalībniekiem jābūt ar vēlmi dalīties savā pieredzē un iegūt jaunu pieredzi, atvērtiem jauniem paņēmieniem un metodēm, kā arī pieredzei darbā ar iekļaujošās izglītības un speciālās izglītības skolēniem. Potenciālajiem dalībniekiem būs jābūt prasmei plānot, analizēt, izplatīt un izvērtēt.

 Atlases kritēriji:

-angļu valodas prasmes vismaz B1 līmenī;

-pieredze iekļaujošajā izglītībā un vēlme iegūt jaunas zināšanas un kompetences;

-labas organizatoriskās un pedagoģiskās prasmes;

-motivācija dalībai projektā un pieredzes nodošanā citiem skolotājiem

-atvērtība jauniem paņēmieniem un metodēm

 Saite uz pieteikuma anketu https://forms.gle/yo1ar844Wt36qiUo8

Atskats uz notikušiem kursiem, prezentācijas

Inovatīvas mācību metodes skolotājiem, skolām un pieaugušo izglītībai. Laiks: 2021.gada 23.-29.maijs. Vieta: Tenerife. 

Stratēģijas klases atmosfēras uzlabošanai un mācību motivācijas veicināšanai. Laiks: 2021.gada 24.-30.jūlijs. Vieta: Alcala de Enares (Madrides province).

Speciālā izglītība un iekļaujošā izglītība, Itālijas pieredze. Laiks: 2021.gada 10.-16.oktobris. Vieta: Boloņa.

E-grāmata par projekta pieredzi