trešdiena, 2021. gada 6. janvāris

Karjeras attīstības atbalsta iespējas


 

            2020./2021.mācību gadā Tumes pamatskola turpina dalību
ESF projektā “
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

            Septembrī tika izveidots Karjeras attīstības atbalsta plāns, kurā tika iekļauti pasākumi un citas aktivitātes gan 7.-9.klašu skolēniem, gan viņu vecākiem. Diemžēl epidemioloģiskās situācijas dēļ daži pasākumi pārcelti uz 2.semestri, bet dažādas citas aktivitātes iespēju robežās tiek īstenotas.

                Karjeras nedēļas laikā oktobrī tiek piedāvāti gan VIAA, gan novada karjeras kolēģijas organizētie pasākumi gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan arī izstrādāti materiāli skolotājiem. Karjeras spēļu dienās “Izmanto! Radi! Dalies!” skolēni tika aicināti izspēlēt dažādas karjeras spēles, kā arī pašiem tās veidot, lai piedāvātu citu klašu vai skolu skolēniem. Tika izveidota interaktīva karjeras izglītības stunda “Tavs palīgs ir klāt!”, kuru bija iespējams īstenot attālināti. Savukārt mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju atbalstam tika izveidota ideju krātuve “Es daru tā! Pamēģini arī Tu!”, kurā tika ievietotas idejas un praktiski materiāli, kurus var izmantot, lai mācību stundās, klases stundās, interešu izglītības nodarbībās un ārpusstundu pasākumos integrētu karjeras izglītības jautājumus. Karjeras nedēļas norišu pārskats pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas lapā: https://www.tip.edu.lv/images/KN_2020_parskats.pdf

                Daudzus no karjeras nedēļas laikā tapušajiem resursiem joprojām ir iespējams izmantot regulārajā ikdienas darbā skolā. Tāpēc novembrī tiek izveidots atbalsta materiāls “Vecāku loma skolēnu karjeras izvēlē”, kurā apkopoti jaunākie VIAA videomateriāli vecākiem, atbildes uz jautājumiem un situāciju analīzes, informācija par pieteikšanos individuālajām karjeras konsultācijām.

            Atkārtoti vēlos aktualizēt, ka projekta ietvaros skolēniem un viņu vecākiem ir pieejamas pedagoga karjeras konsultanta individuālās konsultācijas. Par visām iespējām informācija ir nosūtīta Tumes pamatskolas E-klases pastā.

            Savukārt skolotāji un klašu audzinātāji tiek aicināti izmantot gan jau esošos resursus, kuri apkopoti karjeras nedēļas laikā, gan arī sazināties ar pedagogu karjeras konsultantu, lai varētu kopā plānot attālinātās grupu konsultācijas un klases stundas par 7. – 9. klašu skolēniem aktuāliem karjeras izvēles jautājumiem.

            Šobrīd tiek plānots pasākums visiem novada skolēniem par karjeras iespējām pēc 9. un 12.klases beigšanas. Tajā tiks aicināti piedalīties arī Tumes pamatskolas 7. – 9.klašu skolēni. Tā kā pasākums notiks gan attālināti, gan tiešsaistē, tad tajā kopā ar saviem bērniem aicināti iesaistīties arī vecāki, lai ģimenēs pārrunātu tik aktuālos skolēna nākotnes izvēles jautājumus.

            Ja rodas neskaidrības un jautājumi, ja ir vajadzība apmeklēt individuālo karjeras konsultāciju Tumes pamatskolas 7. – 9.klašu skolēni un vecāki ar pedagogu karjeras konsultantu var sazināties, rakstot vēstuli e-pastā evita.korna@t2v.lv, lai vienotos par ērtāko saziņas veidu un laiku. Par saziņas iespējām ar pedagogu karjeras konsultantu skolēni un viņu vecāki notiekti var jautāt arī savas klases audzinātājam un skolas vadībai.

Tukuma 2.vidusskolas un Tumes pamatskolas
karjeras konsultante Evita Korna-Opincāne

trešdiena, 2020. gada 23. decembris

"Zelta Ziemassvētki" 1.-4.klašu skolēniem


  Ar iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstu Tumes pamatskola  turpina paplašināt skolēnu redzesloku, veidot mācību procesu aizraujošāku, izmantojot digitālās iespējas un iepazīstot Latvijas kultūras vērtības. 

Laika posmā no 14.12. līdz 17.12. 1.- 4. klašu skolēni iepazinās ar 

animācijas filmu izlasi “Zelta Ziemassvētki”.

          Mācību procesā skolēni lasījuši literāros darbiņus, kuru varoņi atveidoti filmiņās piemēram,  1.klasē - Kraukšķītis, I.Ziedoņa Baltā pasaka, 4.klases skolēni sociālo zinību un vēsturēs stundās turpina iepazīties ar Latvijas kultūras tradīcijām un guvuši priekšstatu par Latvijas kultūras kanonu. Latviešu valodas un literatūras stundās īpašu uzmanību veltījuši jūtu un emociju attēlošanai. 2., 3.klases skolēni pievērsuši uzmanību dažādu tekstu ilustrēšanai.

Skatoties filmiņas, skolēniem bija konkrēti uzdevumi, kam pievērst īpašu uzmanību, piemēram, varoņu attiecībām, emocijām, vērtībām, kā arī filmiņu dažādībai pēc to  mākslinieciskā izpildījuma.

             Pirmie uzdevumi pēc skatīšanās jau veikti: emocijas, sajūtas, mīļākie varoņi atveidoti zīmējumos. 4.klases skolēni, pēc filmiņas “Brālis un māsa” noskatīšanās, atcerējās par klātienes interesanto tikšanos septembrī ar Inesi Zanderi un zīmējumos veidoja dzejoļa turpinājumu ar domu – kur aizceļoja brālis un māsa. 

Taču sarunas turpināsies Jaunajā gadā: literatūras, vizuālās mākslas stundās izvērtēs, kā filmās tika attēlotas jūtas un emocijas, kādi paņēmieni palīdz attēlot emocijas (mūzika, krāsa, vide, gaisma).

Klases stundās saskatīs līdzības attēloto varoņu situācijās un pašu ikdienas dzīvē, pārdomās, kā pašam kļūt labākam.

skolotāja Daiga Elpere

 

piektdiena, 2020. gada 18. decembris

Sniegavīru salidojums 2020

Kas tur krita, kas planēja

No kalniņa lejiņā?

Tā bij' liela sniega pika,

Sniegavīrā pārvērtās.

Datorgrafikas pulciņa skolēni visiem novēl 
sniegotu ziemu!

4. klases skolēnu darbi

3. klases skolēnu darbi

2. klases skolēnu darbi


ceturtdiena, 2020. gada 17. decembris

"Rikšiņa" sveiciens Ziemsvētkos ❄2020❄

Ticiet Saulgriežu sniegiem,❄

Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt nāk,

Ticiet Ziemsvētku klusajam brīnumam,

Kuram dvēselē jāienāk.

Priecīgi sagaidīt un lustīgi aizvadīt Ziemassvētkus un Jauno gadu! 

Vēl Tumes pamatskolas TDK "Rikšiņš" dejotāji un skolotāja Ilze Buka.
pirmdiena, 2020. gada 16. novembris

Asociāciju zīmējumi "Mana Latvija"

 

Autores: Alise, Džuljeta, Elīza, Elza, Laura, Evija, Līga, Megija, Renāte, Vita skolotājas E.Oses vadībā

foto Latvijai 102 -no interneta