Projekts: PuMPuRS

Eiropas Savienību fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

2018./2019. m. g. skola uzsāka īstenot ESF projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.  
Mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 9. klasei
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.
Projekts “PuMPuRS” sniedz skolēnam individuālu atbalstu - konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs)
  
Par projektu IKVD mājaslapā - https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/par-projektu/