Projekts: PuMPuRS

Eiropas Savienību fondu darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība",
 8.3.4. specifiskais atbalsta mērķis "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus".

2018./2019. m. g.


2018./2019. m. g. skola uzsāka īstenot ESF projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.  
Mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 9. klasei
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.
Projekts “PuMPuRS” sniedz skolēnam individuālu atbalstu - konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs)

2019./2020. m. g.

  2019./2020. mācību gadā Tumes pamatskolā turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Mācību gada 1. semestrī mūsu skolā projektā bija iesaistīti 5 skolotāji un 18 skolēni, 2. semestrī arī 18 skolēni, kuriem bija izstrādāts individuālais atbalsta plāns.

Skola projekta ietvaros nodrošināja konsultācijas mācību priekšmetos. Skolas vadības komanda un skolotāji ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.

2020./2021. m. g.


  2020./2021. mācību gadā Tumes pamatskolā turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Projektā tika iesaistīti 18 5.-9. klašu skolēni, strādāja 7 skolotāji. Skolēniem bija iespēja uzlabot zināšanas un prasmes pedagogu vadībā. Individuālais darbs ir liels atbalsts skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai, motivācijas veidošanai un sadarbības prasmju attīstīšanai. Skolēni atzinīgi novērtē sniegto atbalstu, īpaši attālinātajā mācību procesa laikā (EDURIO aptauja 2021. gada maijs).

Par projektu IKVD mājaslapā - https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/par-projektu/