trešdiena, 2021. gada 6. janvāris

Karjeras attīstības atbalsta iespējas


 

            2020./2021.mācību gadā Tumes pamatskola turpina dalību
ESF projektā “
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

            Septembrī tika izveidots Karjeras attīstības atbalsta plāns, kurā tika iekļauti pasākumi un citas aktivitātes gan 7.-9.klašu skolēniem, gan viņu vecākiem. Diemžēl epidemioloģiskās situācijas dēļ daži pasākumi pārcelti uz 2.semestri, bet dažādas citas aktivitātes iespēju robežās tiek īstenotas.

                Karjeras nedēļas laikā oktobrī tiek piedāvāti gan VIAA, gan novada karjeras kolēģijas organizētie pasākumi gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan arī izstrādāti materiāli skolotājiem. Karjeras spēļu dienās “Izmanto! Radi! Dalies!” skolēni tika aicināti izspēlēt dažādas karjeras spēles, kā arī pašiem tās veidot, lai piedāvātu citu klašu vai skolu skolēniem. Tika izveidota interaktīva karjeras izglītības stunda “Tavs palīgs ir klāt!”, kuru bija iespējams īstenot attālināti. Savukārt mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju atbalstam tika izveidota ideju krātuve “Es daru tā! Pamēģini arī Tu!”, kurā tika ievietotas idejas un praktiski materiāli, kurus var izmantot, lai mācību stundās, klases stundās, interešu izglītības nodarbībās un ārpusstundu pasākumos integrētu karjeras izglītības jautājumus. Karjeras nedēļas norišu pārskats pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas lapā: https://www.tip.edu.lv/images/KN_2020_parskats.pdf

                Daudzus no karjeras nedēļas laikā tapušajiem resursiem joprojām ir iespējams izmantot regulārajā ikdienas darbā skolā. Tāpēc novembrī tiek izveidots atbalsta materiāls “Vecāku loma skolēnu karjeras izvēlē”, kurā apkopoti jaunākie VIAA videomateriāli vecākiem, atbildes uz jautājumiem un situāciju analīzes, informācija par pieteikšanos individuālajām karjeras konsultācijām.

            Atkārtoti vēlos aktualizēt, ka projekta ietvaros skolēniem un viņu vecākiem ir pieejamas pedagoga karjeras konsultanta individuālās konsultācijas. Par visām iespējām informācija ir nosūtīta Tumes pamatskolas E-klases pastā.

            Savukārt skolotāji un klašu audzinātāji tiek aicināti izmantot gan jau esošos resursus, kuri apkopoti karjeras nedēļas laikā, gan arī sazināties ar pedagogu karjeras konsultantu, lai varētu kopā plānot attālinātās grupu konsultācijas un klases stundas par 7. – 9. klašu skolēniem aktuāliem karjeras izvēles jautājumiem.

            Šobrīd tiek plānots pasākums visiem novada skolēniem par karjeras iespējām pēc 9. un 12.klases beigšanas. Tajā tiks aicināti piedalīties arī Tumes pamatskolas 7. – 9.klašu skolēni. Tā kā pasākums notiks gan attālināti, gan tiešsaistē, tad tajā kopā ar saviem bērniem aicināti iesaistīties arī vecāki, lai ģimenēs pārrunātu tik aktuālos skolēna nākotnes izvēles jautājumus.

            Ja rodas neskaidrības un jautājumi, ja ir vajadzība apmeklēt individuālo karjeras konsultāciju Tumes pamatskolas 7. – 9.klašu skolēni un vecāki ar pedagogu karjeras konsultantu var sazināties, rakstot vēstuli e-pastā evita.korna@t2v.lv, lai vienotos par ērtāko saziņas veidu un laiku. Par saziņas iespējām ar pedagogu karjeras konsultantu skolēni un viņu vecāki notiekti var jautāt arī savas klases audzinātājam un skolas vadībai.

Tukuma 2.vidusskolas un Tumes pamatskolas
karjeras konsultante Evita Korna-Opincāne

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!