Mācību programmas

Skola īsteno 3 izglītības programmas: 

31011011 - Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma 
21011111 - Pamatizglītības programma 
21015611 - Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015711 - Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
01011111 - Pirmsskolas izglītības programma